Ši nuotolinio pirkimo sutartis yra sudaryta tarp Kalna iela SIA, registracijos Nr. 45403025153, užregistruotos adresu: Miera iela 4-17, Ļaudona, LV-4862 (toliau vadinamos Pardavėju), ir fizinio ar juridinio asmens (toliau vadinamo Klientu), kuris įsipareigoja įsigyti produktą internetinėje svetainėje www.intervals.lt (toliau vadinamoje Tinklalapiu).

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Klientas užsako, įsigyja ir sumoka, o Pardavėjas pristato ir parduoda Tinklalapyje nurodytą produktą pagal šios nuotolinio pirkimo sutarties nuostatas (toliau vadinama Sutartimi).

1.2. Ši Sutartis yra privaloma visiems produktų užsakymams ir pirkimams, kurie yra atliekami naudojantis šiuo tinklalapiu.

 1. REGISTRACIJA

2.1. Norėdamas įsigyti Tinklalapyje nurodytus produktus, Klientas turi užsiregistruoti ir sukurti savo asmeninę paskyrą Tinklalapyje (Klientas turi pateikti šią informaciją: el. pašto adresą, vartotojo vardą ir pasirinktą slaptažodį). Klientas taip pat gali užsisakyti produktus be registracijos Tinklalapyje (Klientas turi pateikti šią informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą reikalingą informaciją). Informacija apie registraciją Tinklalapyje yra nurodyta Pardavėjo pateikiamose Tinklalapio naudojimosi sąlygose.

 1. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

3.1. Klientas pasirenka produktą, susipažinęs su jo aprašymu, charakteristikomis, pagrindinėmis ypatybėmis ir kaina bei įvertinęs produkto tinkamumą ir atitikimą jo ar jos poreikiams.

3.2. Patvirtindamas produkto užsakymą, Klientas užpildo užsakymo formą pateikdamas šią informaciją:

 • Tikslią informaciją apie save (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą);
 • Pasirinktą pristatymo rūšį ir pristatymo adresą (jei adresas reikalingas dėl pasirinktos pristatymo rūšies);
 • Pasirinktą mokėjimo būdą; ir
 • Pastabas (jei Klientas pasirenka jas pateikti).

3.3.    Klientas yra atsakingas už užsakymo formos užpildymą ir tikslių duomenų pateikimą joje. Pardavėjas nėra laikomas atsakingu už Kliento ar trečiosios šalies patirtus nuostolius dėl to, kad Klientas nurodė neteisingą pristatymo adresą ar neišsamią informaciją.

3.4.    Gavęs Kliento užsakymą, Pardavėjas el. paštu siunčia Klientui užsakymo patvirtinimą. Jei Klientas negauna užsakymo patvirtinimo el. paštu iš Pardavėjo, tai Kliento užsakymas turi būti laikomas nepriimtu ir ši Sutartis yra laikoma neįsigaliojusia.

3.5. Patvirtindami šią Sutartį ir pirkdami Produktus, kurių naudojimo ir pirkimo apribojimus reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, patvirtinate, kad ne jaunesni nei 18 m.

 1.    SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

4.1.   Sutarties pradeda galioti nuo Kliento produkto užsakymo pateikimo Tinklalapyje.

 1.    PRODUKTO KAINA IR PRISTATYMO IŠLAIDOS

5.1.    Produkto kaina Tinklalapyje yra nurodyta eurais su Latvijos Respublikos galiojančių įstatymų nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu. Produktas yra parduodamas Klientui Tinklalapyje nurodyta kaina užsakymo pateikimo metu.

5.2.    Pristatymo išlaidos nėra įtrauktos į produkto kainą. Produkto pristatymo išlaidos yra taikomos atskirai pagal Kliento pasirinktą pristatymo rūšį. Produkto pristatymo išlaidos yra nurodomos Tinklalapyje prieš užsakymo patvirtinimą ir yra įtraukiamos į Pardavėjo pateiktą sąskaitą. Produkto pristatymo išlaidos yra nurodytos eurais su Latvijos Respublikos galiojančių įstatymų nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.

 1.    MOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1.    Klientas turi sumokėti už produktą ir pasirinktą pristatymo rūšį pagal šioje Sutartyje nurodytą tvarką ir terminus.

6.2.    Klientas turi sumokėti už užsakytą produktą ir pristatymą pagal Kliento pasirinktą mokėjimo būdą Tinklalapyje.

6.3.    Mokėjimas už užsakytą produktą ir pasirinktą pristatymo rūšį yra laikomas atliktu Pardavėjui gavus visą mokėjimo sumą už produktą ir pasirinktą pristatymo rūšį.

6.4.    Jei Pardavėjas turi grąžinti Klientui jo sumokėtą sumą už produktą ir jo pristatymą pagal šios Sutarties sąlygas, Pardavėjas turi grąžinti aukščiau nurodytą sumą Klientui tuo pat mokėjimo būdu, kaip ir Kliento atliktas mokėjimas perkant produktą, nebent Klientas aiškiai nurodė kitą mokėjimo būdą. Klientas neturi mokėti už tokio mokėjimo būdo panaudojimą.

 1.    PRISTATYMAS

7.1. Užsakant pirkėjas gali pasirinkti bet kurią iš siuntimo variantų, nurodytų svetainėje www.intervals.lt.

7.2.    Pardavėjas ir Klientas sutinka, kad Sutarties 7.1 punkte nurodytos pristatymo išlaidos gali kisti pagal pristatymo paslaugų teikėjo nurodytus įkainius.

7.3.    Vidutinis pristatymo laikas yra nuo 1 iki 3 darbo dienų, jei pristatymas vykdomas Latvijos Respublikos teritorijoje. Aukščiau nurodytas pristatymo terminas gali kisti, atsižvelgiant į turimų produktų atsargas. Pardavėjas pasilieka teisę pristatyti produktą Klientui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo datos ar per bet kurį kitą Pardavėjo ir Kliento sutartą terminą. Jei Pardavėjas neturi Kliento užsakyto produkto ar pakankamo produktų kiekio, Pardavėjas turi pranešti apie tai Klientui. Šiuo atveju Klientas turi teisę vienašališkai pasitraukti iš Sutarties, o Pardavėjas privalo grąžinti Pardavėjo sumokėtą sumą už produktus ir jų pristatymą be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo datos.

7.4.    Produkto pristatymas yra atliekamas tik Latvijos Respublikos teritorijoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje teritorijoje. Pardavėjas priima užsakymą, tik jei Kliento nurodytas pristatymo adresas yra Latvijos Respublikos teritorijoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje teritorijoje.

7.5.    Kliento užsakytas produktas turi būti pristatytas Kliento užsakymo formoje nurodytu adresu. Klientas turi pats priimti pristatytą produktą. Jei užsakymo formoje nurodytu pristatymo adresu produktą priėmė kitas asmuo, laikoma, kad produktą priėmė Klientas.

7.6.    Atsižvelgiant į Kliento pasirinktą pristatymo rūšį, Klientas turi užtikrinti šiuos veiksmus:

 • Jei produktas atsiimamas ISOSTAR parduotuvėje, Klientas turi priimti perduodamą produktą pateikęs asmens tapatybės dokumentą;
 • Pristatymo metu Klientas turi būti užsakymo formoje nurodytu adresu ir turi priimti produktą nedelsiant, pasirašyti pristatymo dokumentą (sąskaitą) ir įrašyti joje reikalingas pastabas (jei tokių yra) bei grąžinti sąskaitos kopiją pristatymo paslaugų teikėjui; ar
 • Klientas gauna produktą Kliento nurodytu adresu per „Paku Bode” siuntų paslaugų teikėjo pranešime nurodytą terminą.

7.7.    Jei produkto pristatymas neįmanomas dėl Kliento kaltės ar dėl Kliento veiksmų atsiradusių aplinkybių (įskaitant, tačiau neapsiribojant, jei Klientas nurodė neteisingą pristatymo adresą, jei Kliento nėra nurodytu adresu, nurodytas adresas nepasiekiamas, Klientas nepasiima produkto siuntų paslaugų teikėjo pranešime nurodytą terminą), Pardavėjas turi teisę atsisakyti persiųsti produktą Klientui ir turi teisę vienašališkai pasitraukti iš Sutarties. Tokiu atveju Pardavėjas turi grąžinti Klientui jo ar jos sumokėtą sumą už produktą ir jo pristatymą. Jei užsakymo pateikimo metu nebuvo pakeistas produkto pristatymo klientas ar produkto pristatymui buvo pritaikyta nuolaida, tačiau produktų pristatymas neįmanomas dėl Kliento kaltės, Pardavėjas pasilieka teisę atskaityti visą už produkto pristatymą sumokėtą sumą iš Klientui grąžinamos sumos.

7.8.    Pasirašydamas sąskaitą, važtaraštį ar kitą priėmimo / perdavimo dokumentą (toliau vadinamą pristatymo patvirtinimu), Klientas patvirtina, kad produktas yra perduodamas geros būklės ir jo pakuotė nėra pažeista.

7.9.    Jei produkto pristatymo metu produkto pakuotė yra aplamdyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista, Klientas turi nurodyti šiuos defektus pristatymo patvirtinimo dokumente ar parengti atskirą aktą, kuriame nurodyti minėti defektai. Klientas turi atlikti šiuos veiksmus dalyvaujant pristatymo paslaugų teikėjui. Pardavėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokius produkto defektus, kurie buvo matomi pristatymo metu, tačiau nebuvo nurodyti produkto pristatymo dokumente.

7.10. Pristatant produktą, jo netekimo ar praradimo rizika pereina Klientui, kai Produktas yra pristatomas Klientui pagal šią Sutartį

 1.    PRETENZIJA DĖL SUTARTIES SĄLYGŲ NEATITINKANČIO PRODUKTO

8.1.    Pristatymo metu Klientas privalo įsitikinti, kad produktas atitinka Kliento užsakymą ir šios Sutarties sąlygas (pavyzdžiui, kad produkto pavadinimas, modelis, spalva ir kiti akivaizdūs matomi parametrai yra tinkami ir atitinkantys užsakymą).

8.2.    Jei Klientas (juridinis asmuo) nusprendžia, kad pristatytas produktas neatitinka Kliento užsakymo ar šios Sutarties sąlygų, Klientas (juridinis asmuo) turi nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie neatitinkantį produktą siųsdamas raštišką pranešimą, nurodantį, kad produktas neatitinka Kliento užsakymo ar šios Sutarties sąlygų. Pardavėjas turi patikrinti pranešime nurodytas aplinkybes per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo ir susisiekti su Klientu, siekdamas išspręsti situaciją.

8.3.    Jei Klientas (vartotojas) nusprendžia, kad pristatytas produktas neatitinka Kliento užsakymo ar šios Sutarties sąlygų, Klientas turi teisę pateikti Pardavėjui pretenziją dėl produkto neatitikimo šios Sutarties sąlygoms per 2 (dvejus) metus nuo produkto pirkimo datos, pateikdamas Pardavėjui raštišką pretenziją, nurodančią, kad produktas neatitinka Kliento užsakymo ar šios Sutarties sąlygų per 2 (du) mėnesius nuo momento, kai Klientas nustatė produkto neatitikimą Kliento užsakymui ar šios Sutarties sąlygoms.

8.4.    Jei Klientui (vartotojui) parduodamas produktas neatitinka Kliento užsakymo ar šios Sutarties ir šios Sutarties sąlygų neatitikimas yra laikomas smulkiu, Klientas turi teisę pareikalauti, kad Pardavėjas pašalintų produktų neatitikimą užsakymui ar šios Sutarties sąlygoms be jokių papildomų mokesčių ar pakeistų produktą užsakymą ar šios Sutarties sąlygas atitinkančiu produktu, išskyrus atvejus, kai tai yra neįmanoma ar neproporcinga. Jei Pardavėjas neatlieka aukščiau nurodytų veiksmų per protingą laiką ar atlieka juos sukeldamas didelių nepatogumų Klientui, Klientas turi teisę pareikalauti Pardavėjo sumažinti produkto kainą ar atšaukti Sutartį ir pareikalauti Pardavėjo grąžinti už produktą sumokėtą kainą. Sumažindamas kainą ar atšaukdamas Sutartį ir grąžindamas Kliento sumokėtą sumą už produktą, Pardavėjas turi teisę atsižvelgti į produkto nusidėvėjimą.

8.5.    Pretenzija dėl produkto neatitikimo Kliento užsakymui ar šios Sutarties sąlygoms turi būti siunčiama:

 • Siunčiant paštu, adresu Kalna iela SIA, Miera iela 4-17, Ļaudona, LV-4862; ar
 • Siunčiant elektroniniu būdu, Pardavėjo el. pašto adresu: [email protected].
 1.    PRODUKTO NAUDOJIMAS

9.1.    Prieš pradėdamas naudotis produktu, Klientas turi perskaityti produkto naudojimo instrukciją.

9.2.    Produktas turi būti naudojamas tik pagal gamintojo instrukciją ir naudojimo sąlygas, produkto charakteristiką ir jo paskirtį.

9.3.    Gavęs produktą, Klientas (vartotojas) turi susipažinti su produkto pobūdžiu, charakteristikomis ir veikimu taip, lyg tai būtų atliekama įsigyjant produktą parduotuvėje.

 1. TEISĖ PASITRAUKTI IŠ SUTARTIES IR JOS ĮGYVENDINIMAS

10.1. Klientas (vartotojas) turi teisę įgyvendinti pasitraukimo teisę, nustatytą Latvijos Respublikos Vartotojų apsaugos įstatyme ir 2014 m. gegužės 20 d. Ministrų kabineto taisyklėse Nr. 255 „Nuotolinio pirkimo sutarties nuostatos”, bei vienašališkai pasitraukti iš Sutarties nepateikiant Pardavėjui jokio pasiteisinimo. Informacija apie Kliento (vartotojo) pasitraukimo teisės įgyvendinimą yra pateikta Pasitraukimo teisės įgyvendinimo sąlygose, kurios yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

 1. GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Tarp Kliento (vartotojo) ir Pardavėjo kilusių ginčų, nesutarimų ar pretenzijų sprendimui taikomi Sutarties 11.2 – 11.6 punktai.

11.2. Visi ginčai, nesutarimai ar pretenzijos tarp Kliento (vartotojo) ir Pardavėjo turi būti sprendžiami derybų būdu, kurių metu Klientas ir Pardavėjas turi pabandyti susitarti. Jei kilusio ginčo neįmanoma išspręsti derybų būdu, Klientas turi pateikti raštišką pareiškimą Pardavėjo el. pašto adresu [email protected]. Pareiškime Klientas turi nurodyti šią informaciją:

 • Jo ar jos vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją;
 • Pareiškimo pateikimo datą;
 • Ginčo ar pretenzijos esmę ir pateisinančias aplinkybes.

11.3. Prie pareiškimo Klientas turi pridėti sandorį patvirtinančių dokumentų ir kitų dokumentų, patvirtinančių pareiškimo pagrindus (jei taikoma), kopijas.

11.4. Pardavėjas turi pateikti Klientui raštišką atsakymą per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pranešimo gavimo, siųsdamas jį pareiškime nurodytu Kliento elektroninio pašto adresu. Savo atsakyme Pardavėjas turi nurodyti šią informaciją:

 • Galimą ginčo sprendimo būdą; ar,
 • Ginčo sprendimą, jei per aukščiau nurodytą laikotarpį nebus susitarta dėl Kliento pretenzijos įvykdymo ar kitų alternatyvių ginčo sprendimo priemonių; ar,
 • Pretenzijos pagrindimo trūkumą ir atsisakymą ją patenkinti.

11.5. Jei dėl objektyvių priežasčių Pardavėjas negali pateikti atsakymo į Kliento pareiškimą per 12.4 punkte nurodytą terminą, Pardavėjas turi nedelsiant raštu pranešti apie tai Klientui, nurodydamas protingą terminą, per kurį turi būti pateiktas atsakymas, bei pagrįsdamas tokio termino pratęsimo būtinybę.

11.6. Jei Pardavėjas nustato, kad Kliento pateiktas skundas yra nepagrįstas, o Klientas nesutinka, kad skundas būtų pripažintas nepagrįstu, ar jei Klientas nėra patenkintas Pardavėjo pasiūlytu ginčo sprendimo būdu, Klientas turi teisę pasinaudoti alternatyviomis Latvijos Respublikos Vartotojų apsaugos įstatyme nurodytomis ginčų sprendimo galimybėmis ar pateikti ieškinį prieš Pardavėją Latvijos Respublikos teisme pagal taikomą jurisdikciją ir galiojančius Latvijos Respublikos įstatymus.

11.7. Visi tarp Kliento (juridinio asmens), kuris nėra pripažįstamas vartotoju, ir Pardavėjo kylantys ginčai nesutarimai, prieštaravimai ar pretenzijos dėl šios Sutarties, jos veikimo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo turi būti sprendžiami Latvijos Respublikos teisme pagal taikomą jurisdikciją ir galiojančius Latvijos Respublikos įstatymus.

 1. ASMENS DUOMENYS

12.1. Registruodamasis Tinklalapyje ir / ar užsakydamas produktą iš Tinklalapio, Klientas pateikia savo sutikimą Pardavėjui, asmens duomenų tvarkytojui, dėl visos Kliento pateiktos informacijos ir duomenų tiesioginio ar netiesioginio rinkimo, saugojimo, sisteminimo ir naudojimo Tinklalapyje. Daugiau informacijos apie Pardavėjo atliekamą asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

 1. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo visos atsakomybės visais atvejais, kai patiriami nuostoliai dėl neteisėtų ar šios Sutarties sąlygoms prieštaraujančių Kliento veiksmų.

13.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis turi kompensuoti tiesioginius kitos šalies nuostolius.

13.3. Pardavėjas nėra atsakingas už vėlavimą vykdyti jo įsipareigojimus, šios Sutarties sąlygų nesilaikymą ar bet kokį kitą jo įsipareigojimų nevykdymą, kuris atsiranda dėl force majeure aplinkybių, t.y., aplinkybių ir kliūčių, kurių Pardavėjas nežinojo ir negalėjo kontroliuoti sudarydamas šią Sutartį, įskaitant, tačiau neapsiribojant aplinkos ar klimato anomalijomis, streikais, vyriausybės įsakymais, karo veiksmais ar nacionalinio lygio kritinėmi situacijomis, teroristiniais grasinimais ir teroristiniais aktais, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymu, interneto ryšio sutrikimais ir kompiuterinės ar programinės įrangos sutrikimais ar pažeidimais. Tokių force majeure aplinkybių atveju Pardavėjas stengsis kaip galėdamas skubiau pašalinti sukeltą vėlavimą.

 1. KITOS SĄLYGOS

14.1. Klientas patvirtina, kad jis ar ji yra fizinis ar juridinis asmuo ir yra teisiškai pajėgus veikti.

14.2. Pardavėjas turi teisę perleisti iš šios Sutarties atsirandančias jo teises ir pareigas trečiajai šaliai.

14.3. Jei Klientas neatliko jokių mokėjimų Pardavėjui pagal šią Sutartį, Pardavėjas turi teisę perleisti reikalavimą dėl skolos išieškojimo iš Kliento trečiajai šaliai. Klientas sutinka, kad nesumokėjus skolos, Pardavėjas turi teisę perduoti skolos išieškojimui reikalingą informaciją, įskaitant asmens duomenis, trečiosioms šalims, kurios gali apdoroti duomenis pagal taikomų teisės aktų reikalavimus.

14.4. Sutartis yra parengta pagal galiojančius Latvijos Respublikos įstatymus. Klientas ir Pardavėjas turi spręsti visus šioje Sutartyje nereglamentuojamus klausimus pagal galiojančius Latvijos Respublikos įstatymus.

14.5. Latvijos Respublikos Vartotojų apsaugos įstatyme pateiktos nuostatos gali būti taikomos tik Klientui (vartotojui), kuris, remiantis Latvijos Respublikos Vartotojų apsaugos įstatymo 1 straipsnio 3 dalimi, yra fizinis asmuo, išreiškiantis ketinimą pirkti, perkantis ar galintis pirkti ar naudoti produktą su jo ar jos komercine ar profesine veikla nesusijusiais tikslais.

14.6. Klientas gali sužinoti daugiau apie pasitraukimo teisės įgyvendinimą ir ginčų sprendimą Vartotojo teisių apsaugos centro tinklalapyje http://www.ptac.gov.lv/.

14.7. Pateikdamas užsakymą Tinklalapyje, Klientas patvirtina, kad jis ar ji susipažino su šia Sutartimi ir jos sąlygomis, Klientas apie jas žino, Klientas jas supranta ir visiškai sutinka su jomis. Klientas įsipareigoja susipažinti su šios sutarties sąlygomis, kas kartą pateikdamas užsakymą. Klientas neturi teisės užsakyti produkto iš Tinklalapio, jei Klientas nesusipažino su šios Sutarties sąlygomis ar nesutinka su jomis.

 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

15.1. Visi Kliento klausimai dėl šios Sutarties ar jos vykdymo turi būti pateikiami raštu Pardavėjo elektroninio pašto adresu [email protected] ar skambinant telefonu: +371 20011283